Historiek

KONINKLIJKE HARMONIE SINT-MARTINUS
OVERIJSE
1822 – 2012

  Het oorspronklijk reglement van de “Société d’Harmonie d’Isque” opgesteld in het frans, omvat 48 artikelen en een inleiding die ons leert dat de stichters tot doel hadden, door de vreugde die de muziek verschaft, de vriendschapsbanden onder de leden te verstevigen en zich op een vreedzame manier te vermaken. Als fundamenteel beginsel geldt gelijke rechten voor ieder lid.

Uit datzelfde reglement  blijkt dat de muziekmeester als verplichting heeft en dit op straf van boete, twee nieuwe stukken per maand te bezorgen en te laten uitvoeren en op de zittingen aanwezig te zijn : ’s avonds van 6 uur tot 9 uur van 23 september tot 23 maart en van 7 uur 30 tot 10 uur van 23 maart tot 23 september. De actieve leden (muzikanten) die zonder schriftelijke of mondelinge verwittiging afwezig zijn worden eveneens beboet. Het eerste gedeelte van de repetitie gebeurt rechtstaande. Ieder lid betaalt 3 Brabantse sollen per week. Het reglement treedt in voege op 1 januari 1823.  

 STICHTERS

Beschermend lid : Jean-François KUMPS
(Burgemeester van Overyssche)
Voozitter : Egide HUWAERTS
Ondervoorzitter : E. ROSEM
Secretaris : Jean-Jacques FORTUNE
Penningmeester : François DECOSTER
Commissaris : Dr. HAUFRESNE
Inspecteur : Jean Ferdinand DEVIS
Leden : Antoine ADRIAENS, Jean-Baptiste VANDENWEYEN­BERGH,
Jean-Baptiste VANDENDAELEN, Guillaume KUMPS,Jean-Baptiste BORREMANS,
François POOT, E. MEEUS,
 Henry TAYMANS, Jacques LIEBEN, H. NEUWET, 
Ferdinand KUMPS. 

VOORZITTERS

Vanaf de stichting in augustus 1822 tot 1836 : Egide HUWAERT
Voorzitter vanaf 21 september 1836 : F.M. VANDEVELDE
Voorzitter vanaf ———— 1853 : Emile DE le HOYE
Voorzitter vanaf 16 mei 1860 : F.M. VANDEVELDE
Voorzitter vanaf 13 mei 1868 : Adolphe TAYMANS
Voorzitter vanaf 10 april 1878 : Victor DEVEEN
Voorzitter vanaf 11 september 1879 : Theophiel POOT
Voorzitter vanaf 29 april 1884 : Erasme RIGAUX
Voorzitter vanaf  5 april 1887 : Dr. Hippolyte STRAUVEN
Voorzitter vanaf  4 juni 1889 : Emile DECOSTER
Voorzitter vanaf  4 mei 1897 : J.B. VANBILLOEN-DESMETH
Voorzitter vanaf  8 november 1898 : Jean JOCKMANS
Voorzitter vanaf 13 mei 1902 : Emile DECOSTER en dit tot het uitbreken van de oorlog 1914-1918

Na de oorlog was de toestand van de harmonie alles behalve goed. Met een som van 357,06 Fr, een nieuwe voorzitter en goede wil van de muzikanten startte de maatschappij, en vond haar vooroorlogse bloei terug.

Voorzitter vanaf begin januari 1919 : Dr. Vital WARGEE
Voorzitter vanaf 22 november 1949 : François VANDENDAEL
Voorzitter vanaf 2O mei 1962 : Eugeen TAYMANS
Voorzitter vanaf 13 februari 1979 : Notaris A. DE JONCKHEERE
Voorzitter vanaf 11 mei 2007 : Robert SCHOONEJANS

MUZIEKBESTUURDERS

Van 1822 tot 1836
  ?
Van 1836 J.J. STEVENS
Van 1863 Gabriël LAMBELE
Van 1873 François VAN DOOREN
Van 1932 L. GASIA
Van 1937 P. LEVEUGLE
Van 1938 J. PENNINCKX
Van 1945 J. VERHULST
Van 1949 J. VAN NETELBOSCH
Van 1964 Geo MICHIELS
Van 1966 Frans BELANG
Van 1989 Alain MERTENS
Van 1997 Steven RANS
Van 2004 Jean DONNAY
Van 2010 Chantal DERONGE
Van 2014 Jan HUYSENTRUYT

ONDERCHEFS

Het is pas na de tweede wereldoorlog dat er een beroep gedaan werd op een onderchef, heel nuttig bij afwezigheid of ziekte van de muziekbestuurder.

Vanaf 1945 was het Alphonse LORIE, daarna Josse DEKEYSER, dan Leon PUTTEMANS, opgevolgd door Frans VERDOOT en Regine SCHA­BON
De huidige onderchef is Roger GUNS.

LOKAAL

1822 
Huis DEPAGE ?
1
838  André BORREMANS (Maison Neuve) op de Pensmarkt.
1866  Eugenie BORREMANS op de Pensmarkt.
1886  J. VERHEYEN-BORREMANS op de Pensmarkt.
1894  Zaal van Petrus LEBLICQ – Nestor Rowiesstraat, nr 4
1898  Joseph COOMANS op de Pensmarkt.
1900  Pierre VANDENDAEL op de Pensmarkt.
1924  Julien VANDENDAEL op de Pensmarkt.
1960  Alex SCHAUWERS op de Pensmarkt.
Tot 1919 hadden de vergaderingen, repetities, concerten en bals plaats in het lokaal op de Pensmarkt.

Van 1920 tot 1921 hadden wegens plaatsgebrek in de zaal op de Pensmarkt het Kerstfeest en de concerten plaats in “La Grande Salle” in de Heuvelstraat bij Eugeen VERMANDER.

Vanaf 1922 tot en met 1927 in de zaal “CONCORDIA” thans “TER IJSE” en vanaf 1928 in de zaal “DE TOEKOMST” bij “Kezze” met in 1945 als benaming “CORSO PALACE” bij de Gebroeders BER­GIERS.

Sedert 12 oktober 1976 vinden de repetities en de jaarlijkse concerten plaats in het Parochiecentrum “TER IJSE”.

EEN GREEP UIT DE VOORNAAMSTE FEITEN, HOOGTEPUNTEN EN ANEKDOTES

1844 – Onder voorzitterschap van Ferdinand DE BROU wordt een intekeningslijst geopend. Met de opbrengst ten belope  van 467,58 Fr. wordt een vlag aangekocht.

1844 – Uit een dagboek van Kasteelheer Emile-Bernard De le Hoye vernemen we dat deze adellijke familie op 6 oktober een liefdadigheidsfeest organiseerde “Chez  Borremans dans le salon de l’Harmonie” waaraan de harmoniemaatschappij haar medewerking verleende.

1847 – Een concert wordt gegeven ten voordele van de armen in het lokaal “La Maison Neuve” chez le sieur André Borremans.

1848 – Een nieuw reglement treedt in voege even streng als het vorige.

1853 – De harmonie neemt deel aan de feestelijkheden en de inhuldiging van het borstbeeld van Justus Lipsius.

1856 – Ter gelegenheid van 25 jaar troonsbestijging van Leo­pold I, neemt de harmonie deel aan een festival in Waterloo.

1867 – “Op een brief (18 januari) gezonden der gemeente Hoeilaert van een comiteit gesticht ten tijde van de choléra, om hun behulpzaam te wezen met het muziek voor een concert, ten voordele van deze onge­lukkige  geslagen van deze ziekte.”

1869 – Zitting van 23 juni : er wordt besloten “Le 11 juillet  la Société ira à Ostende. Tous les membres y sont invités après avoir versé en caisse la somme de 4 Fr. 50 centimes, qui ne sont consacrés qu’aux frais de voyage.”

1871 – Viering van de laureaten Alphonse Blond en François Van Dooren, die de eerste prijs klarinet behaalden aan het Konink­lijk conservatorium te Brussel
1872 – Ontvangst op het gemeentehuis door burgemeester Henri Poot, ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van de harmonie.

1877 – Onderwijzer Joseph Verheyen krijgt, als secretaris, de opdracht het reglement te vertalen in het Nederlands.

1877 – “Er wordt besloten dat de maatschappij zicht op zondag 30 september naar Tervueren zal begeven ten einde deel  te nemen aan den festival die aldaar zal gegeven worden ter gelegenheid der inhuldiging der nieuwe school.”

1880 – Op de “Concours International de Musique Instrumentale” van 25 en 26 juli te Brussel werd met algemene stemmen de 3de prijs toegekend aan de Harmonie St. Marti­nus­ onder leiding van François Van Dooren en dit ter gele­gen­heid van de 50ste verjaardag van de Onafhankelijk­heid van België. De harmonie ontving een medaille inmassief goud.

1884 – Op 18 mei begeeft de harmonie zich naar Arendonk om gewezen voorzitter Theophiel Poot te huldigen en een geschenk aan te bieden. De heer Poot werd aangesteld als notaris te Arendonk.

1888 – Zitting van 5 augustus. “Al de leden des bestuurs bij uitzondering van den heer Poot Jules zijn tegenwoor­dig. Er wordt besloten dat de harmonie op zondag 16  sep­tember eenen uitstap zal doen naar de Tentoon­stel­ling van Brussel en er een concert geven. De eerele­den zullen twee franken betalen voor kosten van vervoer en ingang in de expositie.”

1894 – De harmonie neemt deel aan de inhuldiging van de tramlijn “GROENENDAEL-OVERYSSCHE”.

1895 – Oprichting van de toneelmaatschappij “De Jonge Toneel­liefhebbers” waarvan na de tweede wereldoorlog L. Rigaux, M. Van Billoen en L. Dewilder de leidinggeven­de  figu­ren waren.

1909 – Onder de leiding van A. Lorie, L. Rigaux en Mw Van Loo-Guiot wordt een jaarlijks Kerstfeest georganiseerd dat uit­groeide tot het mooiste Kinderfeest van de streek.

1913 – Gemeenteraad van 3 oktober : jaarverslag. De gemeente telt verschillende toneel-  muziek- en koormaatschap­pijen. De voornaamste zijn :

*Harmonie St. Martinus : Voorzitter Em. Decoster, Secretaris H. Decoster, bestuurder Frans Van Dooren.

*Harmonie Juste Lipse : Voorzitter L. Lahaye, Secreta­ris Em. Vandenwayenbergh, bestuurder Em. Banken.

*Fanfaren St. Paulus : Voorzitter H. Danhieux, Secreta­ris Ferd. Maigret, bestuurder Vanhoegaarden.

*Koor “De Yssche zonen” : Voorzitter F. Vandendael, Secreta­ris P. Leblicq, bestuurder H. Deraymaker.
*Toneel “Onder Ons” : Voorzitter Cl. Coomans, Secreta­ris J. Lamal, bestuurder J. Wauters.

* Fanfaren “Les enfants de la forêt” : Voorzitter J. Istas, Secretaris L. Istas, bestuurder Banken;
“en nog enige anderen namelijk 2 fanfaren te Eyzer, eene te Maleizen, eene te Tombeek en eene koormaat­schappij te Malei­zen”.

1916 – Zitting van 28 januari 1916. “Jaarlijksch verslag 1915. De gemeente telt verschillige toneel-muziek en koor­maatschap­ijen. Deze verkeren thans alle in de rouw ter  oorzake van den oorlog”.

1921 – De harmonie neemt deel aan de inhuldiging van het gedenkteken opgericht ter ere van de gesneuvelden.

1922 – Jubileumfeesten naar aanleiding van het 100-jarig bestaan.

1924 – De harmonie krijgt de eretitel van Koninklijke Harmonie.

1926 – De maatschappij geeft een liefdadigheidsfeest ten bate van de slachtoffers van de overstromingen in België.

1932 – Overlijden van de heer François Van Dooren sedert 1873  muziekbestuurder.

1947 – Festival en ontvangst op het gemeentehuis ter gelegen­heid van het 125-jarig bestaan.

1955 – In augustus reist de maatschappij naar Leforest in Frankrijk, en neemt deel aan een kleine defilé met bloemenhul­de aan het monument. Daarna groot kunstconcert onder de lei­ding van Mr. Julien Van Netelbosch.

1958 – Deelneming aan en laureaat van het provinciaal tornooi  in de 2de afdeling.

1959 – De harmonie neemt met succes deel aan het provinciaal  tornooi 1ste afdeling.

1960 – Voor de 1ste maal in paradekostuum wordt deelgenomen aan de druivenfeesten, en vergezeld van de majoret­tes, een show­groep gesticht door de dames Mw Margue­rite Charliers en Mej. Josette Rigaux die er de lei­ding van nam.

De harmonie is van de partij op de eeste steenlegging van de Isca-wijnkelders.

1972 – Na 72 jaar afwezigheid stapt St. Martinus op in de Kermisprocessie.

1978 – Optreden van de harmonie in de zaal van het St. Jozef­ college, uitzending op BRT  “Rond de kiosk”.

1979 – Bij vergissing was de Koninklijke Harmonie Justus Lipsius op stap met de vlag van St. Martinus.

1982 – Ter gelegenheid van de Jubileumfeesten 160-jarig be­staan wordt door de voorzitter van de K.H. St. Marti­nus Nota­ris André De Jonckheere een nieuwe vlag ge­schonken een kopie van het oude vaandel.

In de markthal is er een optreden van het orkest “The Five Pennies” en de “Strangers”.

1984 – De Koninklijke Fanfare “Zoniëngalm” en Sint Martinus speelden samen ter gelegenheid van de opening van het Cultu­reel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap “De Bos­uil” in Jezus-Eik.

1986 – Lenteconcert in samenwerking met het “Tijl Uilenspie­gel-Koor” in het Gemeentelijk Cultureel Centrum “Den Blank”.

1988 – Optreden van de Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht onder leiding van Alain Crepin, ter gelegenheid van het 165-jarig bestaan van de harmonie.

1991 – Deelneming aan de “Culturele 14 Daagse” in de gemeenteschool van Ruisbroek (Brabant).

Op 2 maart van hetzelfde jaar begaven de muzikanten enhun dames zich per bus naar Aalst, waar ze uitgenodigd werden op de receptie aangeboden ter gelegenheid van het huwelijk van hun “chef” Alain Mertens en Annick Deridder.

1993 – Groot feest in Eizer waar “Eendracht maakt Macht” haar 100ste verjaardag van haar bestaan vierde. Ook St. Martinus was van de partij, niet te verwonderen. Reedsjaren­lang be­staat er tussen de twee harmonies een (h)echte band. Het toeval wil dat beide maatschappijende titel “Koninklijk” kregen in 1924.

1997 – De Koninklijke Harmonie Sint Martinus viert op 18 – 19 en 2O april haar 175-jarig bestaan in het Gemeentelijk Cultu­reel Centrum “Den Blank”. Op vrijdag 18 april met een optreden van de Muziekkapel van de Marine onder leiding van Luitenant-ter-Zee Kapelmeester Peter Snel­linckx.

Op zaterdag 19 april is het de beurt aan de jubilerende harmo­nie zelf, samen met het “Tijl Uilenspiegelkoor” en dit afwis­selend gedirigeerd door Alain Mertens voor de harmo­nie en voor het koor door Wilfried Mondt.

Zondag 20 april geeft de Big Band “Swing Shift” een  aperitief­concert.

Van 11 tot en met 22 april kan een doorlopende tentoon­stelling “175 jaar K.H. St. Martinus” bezocht worden.

Na een overweldigend succes van viering 175 jaar van de harmonie, gaf op 30 juni de dirigent Alain Mertens zijn ontslag. Voor de laatste maal hanteerde hij de dirigeerstok tijdens de druivenfeesten.

In oktober organiseerde de gemeente feestelijkheden naar aanleiding van de geboorte van Justus Lipsius 450 jaar geleden, waaraan de harmonie deelnam.

Steven Rans de nieuwe muziekbestuurder dirigeerde voor de eerste maal het winterconcert. Steven komt uit Vossem en is 24 jaar.

1998 – Buiten een lente en winterconcert is het een zeer kalm jaar geweest, er viel weinig te beleven.

1999 – Sint-Martinus was te gast in Eizer ter gelegenheid van 125 jaar bestaan van Sint-Rochus.

Op 5-6 en 7 november organiseerde men voor de eerste maal in de geschiedenis een muziekstage aan zee. Per bus ging het richting Oostduinkerke in het vakantieoord “Ter Helme”.

2000 – Het Lenteconcert heeft plaats op 15 april in “Den Blank” met als gastvedette Gary Hagger. Een waar succes dat onder de kundige leiding stond van Steven Rans.

Dit jaar niet “Ter Helme” maar “Zon en Zee” in Westende waar op 3-4 en 5 november de muziekstage plaats heeft.

2001 – Op Kermisdag in de maand juni begeleid de harmonie Kardinaal Daneels van de pastorie naar de pas gerestaureerde Sint-Martinus kerk. Na de eucharistieviering zou een receptie plaatsvinden in “Den Bonden Os”, terwijl de Sint-Martinus harmonie musiceerde.

2002 – We moeten teruggaan naar het verleden, wellicht naar de tijd toen de zaal “Corso Palace” nog bestond. Nu is het zover, de harmonie treed tijdens het winterconcert op met een eigen toneelgroep “Comedia Iscana” met de dolle komedie “Niet te geloven” onder de kundige leiding van Sven Willekens.

2003 – Voor het lenteconcert traden dit jaar “Brass aux Saxes” op als gastvedetten. Voor de vijfde maal op rij gingen we op het laatste weekeinde van oktober op muziekstage in “Duinenzicht” te Westende.

2004 – Met het lenteconcert van 24 april trad Steven Rans voor de laatste maal op. De 30 jarige dirigent krijgt de kans om de harmonie “Muzikalo” uit St-Katharina-Lombeek, gerangschikt in uitmuntendheid, te leiden. De uit Tervuren komende Jean Donnay, die eveneens “Zoniëngalm” dirigeerd, treed voor de eerste maal op voor de 11 juli viering op 25 juni in “Den Rank” te Maleizen.

2005 – Na 25 jaar dienst als muziek commentator stopt Diane Abs tijdens het lenteconcencert. Haar opvolgster wordt Carine Willaert.

2006 – Het wordt een zeer bedrijvig jaar. Op 11 februari worden op het gemeentehuis de eretekens uitgereikt aan de muzikanten, waarna een uitgebreid buffet in “Ter Ijse” volgt.

Erfgoedddag vind plaats op 22 en 23 april onder het motto “Kleurenharmonie”. Er wordt een prachtige tentoonstelling in de markthal georganiseerd over harmonieën en fanfares en op 23 april komen alle harmonies en fanfares van Overijse en gehuchten samen voor een optreden onder leiding van Wilfried Mondt.

We sluiten het jaar af met het winterconcert dat plaats heeft op 9 en 10 december, gevolgd door “Comdia Iscana”, met de opvoering van de “Turbo van Torremolinos”.     

2007 – De Koninklijke Harmonie Sint-Martinus bestaat 185 jaar.

De koninklijke Harmonie Sint Martinus viert op 11 en 12 mei  haar 185-jarig bestaan in het Gemeentelijk Cultureel Centrum “Den Blank”.

Op vrijdag 11 mei optreden van het Saxofoonensemble van de harmonie  en Quatre-Brass uit Tervuren in de foyer van het Cultureel Centrum “Den Blank”.

Na 30 jaar voorzitter te zijn geweest van de harmonie wordt Notaris André De Jonckheere Ere-Voorzitter en wordt hij als voorzitter opgevolgd door Robert Schoonejans.

Op zaterdag 12 mei Jubileumviering met de Koninklijke Harmonie Sint Martinus Overijse in concert met PP. MICHIELS.

De muziekstage gaat dit jaar met groot succes door te Houffalize in Hotel “Ol Fosse d’Outh”.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt het jaar afgesloten met het winterconcert op 8 en 9 december gevolgd door de opvoering van “Paprika uit Afrika” door “Comedia Iscana”.

 ********************

MEDAILLES BEHAALD DOOR DE KONINKLIJKE HARMONIE SINT-MARTINUS

  1. Festival de Tervueren 1845
  2. Société de l’Echo de la Voer de Tervueren 15 Juin 1848
  3. Tervueren 23 Mei 1850
  4. Fêtes Communales de Vilvorde 1851
  5. A Juste Lipse la Commune d’Overyssche Inauguré le 28 Juin 1853
  6. Festival de Tervueren 1855
  7. Anniversaire de l’inauguration Festival 1860 à Juste Lipse la Commune d’Overyssche
  8. Festival de Tervueren 1868
  9. 359ste Verjaardag der Leegstad van Overyssche 2de Augusty 1868
10. La Hulpe Festival offert par le Bourgemestre Eug. Castaig­ne 1871
11. Festival van St. Stevens Woluwe 11 Aug. 1872
1
2. Société d’Harmonie St. Martin Isque 1872 – 5Oème Anniver­saire
13. Rosières St. André Festival 18 Mai 1873
14. Commune de Tervueren Festival 29 Juin 1873
15. Société Royale de Fanfare Tervueren – Inauguration du  drapeau 18 Avril 1875
16. Festival offert par la commission d’Isque le 28 Juin 1874
17. Festival d’Etterbeek La Fraternité 8 Juillet 1877
18. Concours International de Musique Bruxelles 1880
19. Festival du 9 Juillet 1893 La Hulpe
20. Grand Festival de Musique – Fêtes Nationales de 1883
21. Festival van Hoeylaert 25sten verjaardag van Harmonie en Koorkring 22 Juli 1894
22. Boitsfort Festival du 24 7bre 1899 *(lees septembre)
23. Festival Tervueren 23 Juillet 1899
24. Ville de Louvain 1903
25. Feest van 29 Juli 1905 Gemeente Overyssche
26. Overyssche 3O Juli 1905 75ste verjaardag Onafhankelijkhei
27. Ville de Namur – Festival International du 20 Août 1911
28. Oprichting Monument der gesneuvelden in 1921
Het Gemeentelijk Overyssche – Aan Zijne Helden van den  oorlog 1914-1918
29. Koninklijke Harmonie Vossems Voerezonen 1872 – 1922
30. Fanfare de Lanenzonen Tombeek Overyssche 1869 – 1922
31. Koninklijke Harmonie Juste Lipse Overyssche 1861-1936

 ***********************

SLOTWOORD            

Overijse mag fier zijn op het bestaan van 8 muziekmaatschap­pijen in de gemeente.
Een feest zonder muziek is niet denkbaar, zij brengt vreugde en cultureel volksgenot en het is niet zonder reden dat van de muziek gezegd wordt :
“Ze verzacht de zeden en kent geen grenzen”

 BRONNEN

Archief Harmonie : Roger MICHIELS
Musica Ex Brabantia : Louis DEWILDER
Zoniën 1991 Nr 3 van een stamlokaal en zijn Kasteleins : Guy VANDEPUTTE

 Overijse, 29 februari 2012