Historiek

KONINKLIJKE HARMONIE SINT-MARTINUS
OVERIJSE
1822 – 2017

Het oorspronkelijk reglement van de “Société d’Harmonie d’Isque”, opgesteld in het Frans, omvat 48 artikelen en een inleiding die ons leert dat de stichters tot doel hadden, door de vreugde die de muziek verschaft, de vriendschapsbanden onder de leden te verstevigen en zich op een vreedzame manier te vermaken. Als fundamenteel beginsel geldt “gelijke rechten voor ieder lid”.

Uit datzelfde reglement blijkt dat de muziekmeester als verplichting heeft, en dit op straf van boete, twee nieuwe stukken per maand te bezorgen en te laten uitvoeren en op de zittingen aanwezig te zijn: ’s avonds van 6 uur tot 9 uur van 23 september tot 23 maart en van 7 uur 30 tot 10 uur van 23 maart tot 23 september. De actieve leden (muzikanten) die zonder schriftelijke of mondelinge verwittiging afwezig zijn, worden eveneens beboet. Het eerste gedeelte van de repetitie gebeurt rechtstaande. Ieder lid betaalt 3 Brabantse sollen per week. Het reglement treedt in voege op 1 januari 1823.

STICHTERS

Beschermend lid: Jean-François KUMPS
(Burgemeester van Overyssche)
Voorzitter: Egide HUWAERTS
Ondervoorzitter: E. ROSEM
Secretaris: Jean-Jacques FORTUNE
Penningmeester: François DECOSTER
Commissaris: Dr. HAUFRESNE
Inspecteur: Jean Ferdinand DEVIS
Leden: Antoine ADRIAENS, Jean-Baptiste VANDENWEYEN­BERGH,
Jean-Baptiste VANDENDAELEN, Guillaume KUMPS, Jean-Baptiste BORREMANS,
François POOT, E. MEEUS, Henry TAYMANS, Jacques LIEBEN, H. NEUWET, 
Ferdinand KUMPS. 

VOORZITTERS

Vanaf de stichting in augustus 1822 tot 1836: Egide HUWAERT
Voorzitter vanaf 21 september 1836: F.M. VANDEVELDE
Voorzitter vanaf ———— 1853: Emile DE le HOYE
Voorzitter vanaf 16 mei 1860: F.M. VANDEVELDE
Voorzitter vanaf 13 mei 1868: Adolphe TAYMANS
Voorzitter vanaf 10 april 1878: Victor DEVEEN
Voorzitter vanaf 11 september 1879: Theophiel POOT
Voorzitter vanaf 29 april 1884: Erasme RIGAUX
Voorzitter vanaf  5 april 1887: Dr. Hippolyte STRAUVEN
Voorzitter vanaf  4 juni 1889: Emile DECOSTER
Voorzitter vanaf  4 mei 1897: J.B. VANBILLOEN-DESMETH
Voorzitter vanaf  8 november 1898: Jean JOCKMANS
Voorzitter vanaf 13 mei 1902: Emile DECOSTER en dit tot het uitbreken van de oorlog 1914-1918

Na de oorlog was de toestand van de harmonie alles behalve goed. Met een som van 357,06 Fr, een nieuwe voorzitter en goede wil van de muzikanten startte de maatschappij, en vond haar vooroorlogse bloei terug.

Voorzitter vanaf begin januari 1919: Dr. Vital WARGEE
Voorzitter vanaf 22 november 1949: François VANDENDAEL
Voorzitter vanaf 20 mei 1962: Eugeen TAYMANS
Voorzitter vanaf 13 februari 1979: Notaris A. DE JONCKHEERE
Voorzitter vanaf 11 mei 2007: Robert SCHOONEJANS

MUZIEKBESTUURDERS

Van 1822 tot 1836:  ?
Van 1836: J.J. STEVENS
Van 1863: Gabriël LAMBELE
Van 1873: François VAN DOOREN
Van 1932: Louis GASIA
Van 1937: P. LEVEUGLE
Van 1938: J. PENNINCKX
Van 1945: J. VERHULST
Van 1949: J. VAN NETELBOSCH
Van 1964: Geo MICHIELS
Van 1966: Frans BELANG
Van 1989: Alain MERTENS
Van 1997: Steven RANS
Van 2004: Jean DONNAY
Van 2010: Chantal DERONGE
Van 2014: Jan HUYSENTRUYT

ONDERCHEFS

Het is pas sinds de Tweede Wereldoorlog dat er een beroep gedaan wordt op een onderchef, heel nuttig bij afwezigheid of ziekte van de muziekbestuurder.Vanaf 1945 was dit Alphonse LORIE, daarna Josse DEKEYSER, dan Leon PUTTEMANS, opgevolgd door Frans VERDOOT , Regine SCHA­BON  en Roger GUNS.

LOKAAL

Vanaf 1822: Huis DEPAGE.
Vanaf 1838: André BORREMANS (Maison Neuve) op de Pensmarkt.
Vanaf 1866: Eugenie BORREMANS op de Pensmarkt.
Vanaf 1886: J. VERHEYEN-BORREMANS op de Pensmarkt.
Vanaf 1894: Zaal van Petrus LEBLICQ – Nestor Rowiesstraat, nr 4. 
Vanaf 1898: Joseph COOMANS op de Pensmarkt.
Vanaf 1900: Pierre VANDENDAEL op de Pensmarkt.
Vanaf 1924: Julien VANDENDAEL op de Pensmarkt.
Vanaf 1960: Alex SCHAUWERS op de Pensmarkt.
Tot 1919 hadden de vergaderingen, repetities, concerten en bals plaats in het lokaal op de Pensmarkt.

Van 1920 tot 1921 hadden, wegens plaatsgebrek in de zaal op de Pensmarkt, het Kerstfeest en de concerten plaats in “La Grande Salle” in de Heuvelstraat bij Eugeen VERMANDER.

Vanaf 1922 tot en met 1927 vonden deze gebeurtenissen plaats in de zaal “CONCORDIA”, thans “TER IJSE”, en vanaf 1928 in de zaal “DE TOEKOMST” bij “Kezze” met in 1945 als benaming “CORSO PALACE” bij de Gebroeders BER­GIERS.

Sedert 12 oktober 1976 vinden de repetities en de jaarlijkse concerten plaats in het Parochiecentrum “TER IJSE” in de Stationsstraat.

EEN GREEP UIT DE VOORNAAMSTE FEITEN, HOOGTEPUNTEN EN ANEKDOTES

1844 – Onder voorzitterschap van Ferdinand DE BROU wordt een intekeningslijst geopend. Met de opbrengst ten belope  van 467,58 Fr. wordt een vlag aangekocht.

1844 – Uit een dagboek van Kasteelheer Emile-Bernard De le Hoye vernemen we dat deze adellijke familie op 6 oktober een liefdadigheidsfeest organiseerde “Chez Borremans dans le salon de l’Harmonie” waaraan de harmoniemaatschappij haar medewerking verleende.

1847 – Een concert wordt gegeven ten voordele van de armen in het lokaal “La Maison Neuve” chez le sieur André Borremans.

1848 – Een nieuw reglement treedt in voege even streng als het vorige.

1853 – De harmonie neemt deel aan de feestelijkheden en de inhuldiging van het borstbeeld van Justus Lipsius.

1856 – Ter gelegenheid van 25 jaar troonsbestijging van Leo­pold I neemt de harmonie deel aan een festival in Waterloo.

1867 – “Op een brief (18 januari) gezonden der gemeente Hoeilaert van een comiteit gesticht ten tijde van de choléra, om hun behulpzaam te wezen met het muziek voor een concert, ten voordele van deze ongelukkige  geslagen van deze ziekte.”

1869 – Zitting van 23 juni : er wordt besloten “Le 11 juillet la Société ira à Ostende. Tous les membres y sont invités après avoir versé en caisse la somme de 4 Fr. 50 centimes, qui ne sont consacrés qu’aux frais de voyage.”

1871 – Viering van de laureaten Alphonse Blond en François Van Dooren, die de eerste prijs klarinet behaalden aan het Koninklijk conservatorium te Brussel.

1872 – Ontvangst op het gemeentehuis door burgemeester Henri Poot ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de harmonie.

1877 – Onderwijzer Joseph Verheyen krijgt, als secretaris, de opdracht het reglement te vertalen in het Nederlands.

1877 – “Er wordt besloten dat de maatschappij zicht op zondag 30 september naar Tervueren zal begeven ten einde deel te nemen aan den festival die aldaar zal gegeven worden ter gelegenheid der inhuldiging der nieuwe school.”

1880 – Op de “Concours International de Musique Instrumentale” van 25 en 26 juli te Brussel werd met algemene stemmen de 3de prijs toegekend aan de Harmonie St. Marti­nus­ onder leiding van François Van Dooren en dit ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de onafhankelijkheid van België. De harmonie ontving een medaille in massief goud.

1884 – Op 18 mei begeeft de harmonie zich naar Arendonk om gewezen voorzitter Theophiel Poot te huldigen en een geschenk aan te bieden. De heer Poot werd aangesteld als notaris te Arendonk.

1888 – Zitting van 5 augustus. “Al de leden des bestuurs bij uitzondering van den heer Poot Jules zijn tegenwoordig. Er wordt besloten dat de harmonie op zondag 16 september eenen uitstap zal doen naar de Tentoon­stel­ling van Brussel en er een concert geven. De eerele­den zullen twee franken betalen voor kosten van vervoer en ingang in de expositie.”

1894 – De harmonie neemt deel aan de inhuldiging van de tramlijn “GROENENDAEL-OVERYSSCHE”.

1895 – Oprichting van de toneelmaatschappij “De Jonge Toneelliefhebbers” waarvan na de Tweede Wereldoorlog L. Rigaux, M. Van Billoen en L. Dewilder de leidinggevende  figuren waren.

1909 – Onder de leiding van A. Lorie, L. Rigaux en Mw Van Loo-Guiot wordt een jaarlijks Kerstfeest georganiseerd dat later uitgroeit tot het mooiste Kinderfeest van de streek.

1913 – Gemeenteraad van 3 oktober: jaarverslag. De gemeente telt verschillende toneel-  muziek- en koormaatschap­pijen. De voornaamste zijn:

*Harmonie St. Martinus: Voorzitter Em. Decoster, Secretaris H. Decoster, bestuurder Frans Van Dooren.

*Harmonie Juste Lipse: Voorzitter L. Lahaye, Secreta­ris Em. Vandenwayenbergh, bestuurder Em. Banken.

*Fanfaren St. Paulus: Voorzitter H. Danhieux, Secreta­ris Ferd. Maigret, bestuurder Vanhoegaarden.

*Koor “De Yssche zonen”: Voorzitter F. Vandendael, Secreta­ris P. Leblicq, bestuurder H. Deraymaker.

*Toneel “Onder Ons”: Voorzitter Cl. Coomans, Secreta­ris J. Lamal, bestuurder J. Wauters.

* Fanfaren “Les enfants de la forêt”: Voorzitter J. Istas, Secretaris L. Istas, bestuurder Banken;

* “en nog enige anderen namelijk 2 fanfaren te Eyzer, eene te Maleizen, eene te Tombeek en eene koormaat­schappij te Malei­zen”.

1916 – Zitting van 28 januari 1916. “Jaarlijksch verslag 1915. De gemeente telt verschillige toneel- muziek- en koor­maatschap­ijen. Deze verkeren thans alle in de rouw ter oorzake van den oorlog”.

1921 – De harmonie neemt deel aan de inhuldiging van het gedenkteken opgericht ter ere van de gesneuvelden.

1922 – Jubileumfeesten naar aanleiding van het 100-jarig bestaan.

1924 – De harmonie krijgt de eretitel van “Koninklijke Harmonie”.

1926 – De maatschappij geeft een liefdadigheidsfeest ten bate van de slachtoffers van de overstromingen in België.

1932 – Overlijden van de heer François Van Dooren, sedert 1873 muziekbestuurder.

1947 – Festival en ontvangst op het gemeentehuis ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan.

1955 – In augustus reist de maatschappij naar Leforest in Frankrijk en neemt er deel aan een klein defilé met bloemenhulde aan het monument. Daarna is er een groot kunstconcert onder de lei­ding van Mr. Julien Van Netelbosch.

1958 – Deelneming aan en laureaat van het provinciaal toernooi in de 2de afdeling.

1959 – De harmonie neemt met succes deel aan het provinciaal toernooi in de 1ste afdeling.

1960 – Voor de eerste maal in paradekostuum wordt deelgenomen aan de druivenfeesten, en dit vergezeld door de majoret­tes, een show­groep gesticht door de dames Mw Margue­rite Charliers en Mej. Josette Rigaux die er de lei­ding van nam.

De harmonie is van de partij op de eerste steenlegging van de Isca-wijnkelders.

1972 – Na 72 jaar afwezigheid stapt St. Martinus op in de Kermisprocessie.

1978 – Optreden van de harmonie in de zaal van het Sint-Jozef­college, uitzending op BRT “Rond de kiosk”.

1979 – Bij vergissing was de Koninklijke Harmonie Justus Lipsius op stap met de vlag van St. Martinus.

1982 – Ter gelegenheid van de Jubileumfeesten voor het 160-jarig bestaan wordt door de voorzitter van de K.H. St. Marti­nus, Nota­ris André De Jonckheere, een nieuwe vlag geschonken. Het is een kopie van het oude vaandel.

In de markthal is er een optreden van het orkest “The Five Pennies” en de “Strangers”.

1984 – De Koninklijke Fanfare “Zoniëngalm” en de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus spelen samen ter gelegenheid van de opening van het Cultu­reel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap “De Bos­uil” in Jezus-Eik.

1986 – Lenteconcert in samenwerking met het “Tijl Uilenspie­gelkoor” in het Gemeentelijk Cultureel Centrum “Den Blank”.

1988 – Optreden van de Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht onder leiding van Alain Crepin ter gelegenheid van het 165-jarig bestaan van de harmonie.

1991 – Deelneming aan de “Culturele 14 Daagse” in de gemeenteschool van Ruisbroek (Brabant).

Op 2 maart van hetzelfde jaar begaven de muzikanten en hun dames zich per bus naar Aalst, waar ze uitgenodigd waren op de receptie van het huwelijk van hun “chef” Alain Mertens met Annick Deridder.

1993 – Groot feest in Eizer waar “Eendracht maakt Macht” de 100ste verjaardag van haar bestaan viert. Ook St. Martinus is van de partij, wat niet verwonderlijk is. Reeds jarenlang bestaat er tussen de twee harmonieën een (h)echte band. Het toeval wil dat beide maatschappijen de titel “Koninklijk” kregen in 1924.

1997 – De Koninklijke Harmonie Sint-Martinus viert op 18, 19 en 20 april haar 175-jarig bestaan in het Gemeentelijk Cultureel Centrum Den Blank. Op vrijdag 18 april is er een optreden van de Muziekkapel van de Marine onder leiding van Luitenant-ter-Zee Kapelmeester Peter Snellinckx. Op zaterdag 19 april is het de beurt aan de jubilerende harmo­nie zelf. Het concert wordt in samenwerking met het “Tijl Uilenspiegelkoor” gegeven en wordt afwisselend gedirigeerd door Alain Mertens voor de harmo­nie en Wilfried Mondt voor het koor. Op zondag 20 april geeft de Big Band “Swing Shift” een aperitiefconcert.

Van 11 tot en met 22 april kan een doorlopende tentoon­stelling “175 jaar K.H. St. Martinus” bezocht worden.

Na het overweldigend succes van de viering van het 175-jarig bestaan van de harmonie, geeft op 30 juni dirigent Alain Mertens zijn ontslag. Hij hanteerde voor de laatste maal de dirigeerstok tijdens de druivenfeesten in augustus.

In oktober organiseert de gemeente feestelijkheden naar aanleiding van de geboorte van Justus Lipsius 450 jaar geleden, waaraan de harmonie deelneemt.

Steven Rans, de nieuwe muziekbestuurder, dirigeert voor de eerste maal het winterconcert. Steven komt uit Vossem en is 24 jaar.

1998 – Buiten een lente- en winterconcert is het een zeer kalm jaar geweest, er viel weinig te beleven.

1999 – Sint-Martinus is te gast in Eizer ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Sint-Rochus.

Op 5, 6 en 7 november organiseert de harmonie voor de eerste maal in de geschiedenis een muziekstage aan zee. Per bus ging het richting Oostduinkerke naar het vakantieoord “Ter Helme”.

2000 – Het Lenteconcert heeft plaats op 15 april in “Den Blank” met als gastvedette Garry Hagger. Een waar succes dat onder de kundige leiding stond van Steven Rans.

Dit jaar niet “Ter Helme” maar “Zon en Zee” in Westende waar op 3, 4 en 5 november de muziekstage plaats vindt.

2001 – Op Kermisdag in de maand juni begeleidt de harmonie Kardinaal Danneels van de pastorie naar de pas gerestaureerde Sint-Martinuskerk. Na de eucharistieviering vindt een receptie plaats in “Den Bonten Os”, terwijl de K.H. Sint-Martinus er musiceert.

De muziekstage vindt dit jaar plaats in het vakantiedomein “Duinenzicht” in Westende.

2002 – We moeten teruggaan naar het verleden, wellicht naar de tijd van toen de zaal “Corso Palace” nog bestond. Nu is het zover, de harmonie treedt tijdens het winterconcert terug op met een eigen toneelgroep: “Comedia Iscana” is geboren en brengt  de dolle komedie “Niet te geloven” onder de kundige leiding van Sven Willekens.

2003 – Voor het lenteconcert treden dit jaar de leden van “Brass aux Saxes” op als gastvedetten. Voor de vijfde maal op rij gaat de harmonie op muziekstage en dit al voor de derde keer in “Duinenzicht” te Westende.

2004 – Tijdens het lenteconcert van 24 april treedt Steven Rans voor de laatste maal op. De 30-jarige dirigent krijgt de kans om de harmonie “Muzikalo” uit Sint-Katherina-Lombeek, gerangschikt in categorie uitmuntendheid, te leiden. De uit Tervuren komende Jean Donnay, die eveneens “Zoniëngalm” dirigeert, treedt voor de eerste maal op tijdens de 11 juli viering op 25 juni in “De Rank” te Maleizen.

2005 – Diane Abs presenteert tijdens het lenteconcert, na 25 jaar dienst, voor de laatste keer de muziekstukken. Haar opvolgster wordt Carine Willaert.

2006 – Het wordt een zeer bedrijvig jaar. Op 11 februari worden op het gemeentehuis de eretekens uitgereikt aan de muzikanten, waarna een uitgebreid buffet in “Ter IJse” volgt.

Erfgoeddag vindt plaats op 22 en 23 april onder het motto “Kleurenharmonie”. Er wordt een prachtige tentoonstelling in de markthal georganiseerd over harmonieën en fanfares en op 23 april komen alle harmonieën en fanfares van Overijse-centrum en de gehuchten samen voor een gezamenlijk optreden onder leiding van Wilfried Mondt.

We sluiten het jaar af met het winterconcert dat plaats heeft op 9 en 10 december, het concert wordt gevolgd door de opvoering van de het toneelstuk “De Turbo van Torremolinos” door “Comedia Iscana”. Carine Willaert, die sinds het winterconcert van 2005 de concerten presenteert, wordt tijdens het winterconcert bijgestaan door Siel Olbrecht, voor de eerste maal is de presentatie in de handen van een duo.

2007 – De Koninklijke Harmonie Sint-Martinus bestaat 185 jaar.

De Koninklijke Harmonie Sint-Martinus viert op 11 en 12 mei  haar 185-jarig bestaan in het Gemeentelijk Cultureel Centrum “Den Blank”.

Op vrijdag 11 mei is er het optreden van het Saxofoonensemble van de harmonie en van het saxhoornkwartet “Quatre-Brass” uit Tervuren in de foyer van het Cultureel Centrum “Den Blank”.

Na 30 jaar voorzitter te zijn geweest van de harmonie wordt Notaris André De Jonckheere ere-voorzitter en wordt hij als voorzitter opgevolgd door Robert Schoonejans.

Op zaterdag 12 mei vindt de Jubileumviering plaats met de Koninklijke Harmonie Sint Martinus Overijse in concert met P.P. MICHIELS. De duo-presentatie van Carine en Siel vindt de laatste keer plaats.

De muziekstage gaat dit jaar met groot succes door te Houffalize in Hotel “Ol Fosse d’Outh”.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt het jaar afgesloten met het winterconcert op 8 en 9 december gevolgd door de opvoering van “Paprika uit Afrika” door “Comedia Iscana”. Siel Olbrecht neemt vanaf dan de presentatie van de concerten voor haar rekening.

2008 – Op zondag 10 augustus vertrekt de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus op daguitstap naar Bruttig-Fankel. Ze neemt er deel aan de stoet en het kioskconcert.

Op zaterdag 27 en zondag 28 september organiseert de harmonie haar jaarlijkse pensenkermis. Het is de laatste maal dat dit gebeuren georganiseerd wordt.

2010 – Op 8 mei vindt het lenteconcert van de harmonie plaats in het cultuurcentrum “Den Blank” in Overijse. Het orkest treedt samen op met Elien Roosen, een lokaal talent uit Overijse. Voor de laatste maal staat de harmonie onder leiding  van Jean Donnay. Het dirigeerstokje wordt na het concert doorgegeven aan Chantal Derongé.

Voor de eerste maal in de historiek van de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus staat het orkest onder leiding van een vrouwelijke dirigent. Chantal is in de streek zeker geen onbekende als dirigent, zij staat al menige jaren aan het hoofd van de Nero’s Muzikanten uit Hoeilaart. Tijdens de Druivenfeesten in augustus krijgt ze haar vuurdoop en mag ze voor de eerste maal het orkest dirigeren.

Het jaar wordt afgesloten met het jaarlijks winterconcert op vrijdag 10 en zaterdag 11 december 2010. Aansluitend bij het concert is er de toneelopvoering “Blind date in Parijs”, door “Comedia Iscana”.

2012 – Op 12 mei vindt in het cultuurcentrum “Den Blank” een jubileumconcert plaats naar aanleiding van het 190-jarig bestaan. De Koninklijke Harmonie Sint-Martinus treedt in het tweede gedeelte op met Jo Vally. Ook wordt er ter gelegenheid van dit jubileumconcert een tentoonstelling met foto’s en documenten uit de oude doos  opgesteld in de foyer. Tevens wordt de toneelmaatschappij “Comedia Iscana”, die in 2002 is opgericht, met foto’s van de voorbije toneelvoorstellingen in het zonnetje gezet.

Op 26, 27 en 28 oktober vindt de muziekstage in “Domein Westhoek” te Oostduinkerke plaats.

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 december vindt het jaarlijks winterconcert plaats in “Ter IJse”. Aansluitend op zaterdag, na het muzikale gedeelte, is er toneel. Met “Computerperikelen op de boerderij” is het weer genieten van grappen en grollen.  Voorlopig is dit het laatste  optreden van “Comedia Iscana”.

2013 – Op zondag 21 april gaat de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus de luchtige toer op met een aperitiefconcert, dit ter vervanging van het jaarlijks lenteconcert in het cultuurcentrum “Den Blank”. In de binnenkoer van “Druif”, beter gekend onder de Overijsenaren als “Den Bonten Os”, treedt de harmonie op onder leiding van Chantal Derongé.

Op zaterdag 3 augustus gaat de harmonie op uitstap naar Gent. Door de harmonie werden aan het “Huis van Alijn” de ledenlijst van eind jaren 1940 en het aloude eerste strenge reglement uitgeleend. Het is dan ook de gelegenheid bij uitstek om met de vereniging een bezoek aan Gent te brengen. Naast de tentoonstelling “En Avant Marche” in het “Huis van Alijn”, is er ook een gegidste rondvaart in het middeleeuwse Gent en een brouwerijbezoek aan de brouwerij “Gruut” waar de harmonie aan deelneemt.

Het jaar wordt afgesloten met het jaarlijks winterconcert op zaterdag 14 en zondag 15 december in “Ter IJse”. Aansluitend is er op zaterdag een optreden van het accordeonensemble “Accordeona” in de cafetaria van “Ter IJse”.

2014 – Er breekt een  wissel van de dirigeerstok aan in 2014. We nemen afscheid van Chantal als dirigent maar kunnen op haar blijven rekenen als muzikant.  Jan Huysentruyt mag voor de eerste keer met het dirigeerstokje zwaaien in het gerestaureerde stationsgebouw van Overijse, de harmonie kiest ook dit jaar voor een aperitiefconcert.

De harmonie herdenkt “100 Groote Oorlog”, op 11 november luisteren we traditiegetrouw de mis op in de Sint-Martinuskerk van Overijse.

Ook het jaarlijks winterconcert van zaterdag 13 en zondag 14 december staat in het teken van de “Groote Oorlog”. Het concert start met de mars “Vimy Ridge”, gecomponeerd door Thomas Bidgood.

2015 – Alhoewel het geen jubileumjaar is, treedt de harmonie dit jaar op met een gastvedette. Garry Hagger is te gast op het winterconcert. Garry is zeker geen onbekende voor de harmonie, in 2000 trad hij al eens op in het tweede gedeelte van het lenteconcert.

2016 – Op zaterdag 21 mei 2016 is de harmonie te gast bij de Koninklijke Fanfare Sinte-Pharaïldis te Wambeek-Steenokkerzeel alwaar zij het eerste gedeelte van het lenteconcert verzorgt.

Sinds verleden  jaar verzorgt de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus uit Overijse samen met de Koninklijke Fanfare Sint-Rochus uit Eizer en de Overijse Concert Band een gezamenlijk aperitiefconcert tijdens de Druivenfeesten.

“Sint-Martinus goes Sint-Martinus”, met deze slogan op de affiche trekken we dit jaar naar de Sint-Martinuskerk voor het winterconcert, dat plaatsvindt op zaterdag 10 december 2016. Onder leiding van Jan Huysentruyt pakt de harmonie nog eens groots uit in een fraai belichte Sint-Martinuskerk. Na afloop van het concert kan men terecht in “Ter IJse”, waar de harmonie een gratis drankje aanbiedt en er gezellig nagekeuveld wordt.

 ********************

MEDAILLES BEHAALD DOOR DE KONINKLIJKE HARMONIE SINT-MARTINUS OVERIJSE

 1. Festival de Tervueren 1845
 2. Société de l’Echo de la Voer de Tervueren 15 Juin 1848
 3. Tervueren 23 Mei 1850
 4. Fêtes Communales de Vilvorde 1851
 5. A Juste Lipse la Commune d’Overyssche Inauguré le 28 Juin 1853
 6. Festival de Tervueren 1855
 7. Anniversaire de l’inauguration Festival 1860 à Juste Lipse la Commune d’Overyssche
 8. Festival de Tervueren 1868
 9. 359ste Verjaardag der Leegstad van Overyssche 2de Augusty 1868
 10. La Hulpe Festival offert par le Bourgemestre Eug. Castaig­ne 1871
 11. Festival van St. Stevens Woluwe 11 Aug. 1872
 12. Société d’Harmonie St. Martin Isque 1872 – 50ième Anniver­saire
 13. Rosières St. André Festival 18 Mai 1873
 14. Commune de Tervueren Festival 29 Juin 1873
 15. Société Royale de Fanfare Tervueren – Inauguration du  drapeau 18 Avril 1875
 16. Festival offert par la commission d’Isque le 28 Juin 1874
 17. Festival d’Etterbeek La Fraternité 8 Juillet 1877
 18. Concours International de Musique Bruxelles 1880
 19. Festival du 9 Juillet 1893 La Hulpe
 20. Grand Festival de Musique – Fêtes Nationales de 1883
 21. Festival van Hoeylaert 25sten verjaardag van Harmonie en Koorkring 22 Juli 1894
 22. Boitsfort Festival du 24 7bre 1899 *(lees septembre)
 23. Festival Tervueren 23 Juillet 1899
 24. Ville de Louvain 1903
 25. Feest van 29 Juli 1905 Gemeente Overyssche
 26. Overyssche 30 Juli 1905 75ste verjaardag Onafhankelijkheid
 27. Ville de Namur – Festival International du 20 Août 1911
 28. Oprichting Monument der gesneuvelden in 1921
  Het Gemeentelijk Overyssche – Aan Zijne Helden van den  oorlog 1914-1918
 29. Koninklijke Harmonie Vossems Voerezonen 1872 – 1922
 30. Fanfare de Lanenzonen Tombeek Overyssche 1869 – 1922
 31. Koninklijke Harmonie Juste Lipse Overyssche 1861-1936

 ***********************

Een feest zonder muziek is niet denkbaar, zij brengt vreugde en cultureel volksgenot en het is niet zonder reden dat van de muziek gezegd wordt :
“Ze verzacht de zeden en kent geen grenzen”

 ***********************

BRON

Archief van de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus Overijse

SAMENSTELLING TEKST

Roger Michiels
Dominique Goedhuys

Tekst laatst bijgewerkt op 30 juli 2017.